Hasło dnia

Stedman

acrophobia [ak-rō-fō′bē-ă; acro- + gr. phobos, lęk]; nie należy mylić tego wyrazu z acarophobia; akrofobia «chorobliwy lęk przed wysokością»