Hasło dnia

Stedman

acetyladenylate [as′ĕ-til-ă-den′il-āt] ❖ acetyloadenylan «mieszany bezwodnik grupy karboksylowej kwasu octowego i reszty fosforanowej adenozyno-5′-monofosforanu»