Hasło dnia

Stedman

acceptor [ak-sep′ter; łac. ac-cipio, imiesłów -ceptus, przyjmować] ❖ 1. akceptor «związek, który przyjmie grupę chemiczną (np. grupę aminową, metylową lub karbamoilową) od innego związku (donora); przy udziale transaminazy alaninowej l-glutaminian jest donorem grupy aminowej, natomiast pirogronian jest akceptorem tej grupy» 2. akceptor «receptor wiążący hormon» 3. akceptor «receptor wiążący lek, niemający zidentyfikowanego liganda endogennego»